11 ก.พ.63 กศน.ตำบลเชียงแรงบูรณาการกิจกรรม ร่วมกับ อบต.เชียงแรง และเครือข่าย จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ลดการเผา ลดหมอกควัน และรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
วันที่ 13/04/2020 เวลา 13:11 น. (386)
  13 ธันวาคม 2562 โครงการพัฒนาผู้เรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 13/04/2020
เวลา 15:15 น. (386)
  กศน.ตำบลเชียงแรง จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำกะละแมน้ำอ้อย 30 ชั่วโมง
วันที่ 13/04/2020
เวลา 15:08 น. (380)
  กศน.ตำบลเชียงแรง จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการตกแต่งลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าด้วยการด้นมือ หลักสูตร 50 ชั่วโมง
วันที่ 13/04/2020
เวลา 13:40 น. (454)